ЭШӨ-д тавигдах шаардлага

APA бичвэрийн стандарт

APA (АНУ-ын Сэтгэл зүйн нийгэмлэг) бичвэрийн стандарт нь ялангуяа шинжлэх ухааны салбарт, эрдэм шинжилгээний баримт бичигт хэрэглэгддэг хамгийн өргөн тархсан формат юм.

АРА бичвэрийн стандарт нь дараах шаардлагатай

Өгүүлэл бичихэд тавигдах шаардлага:

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь дор дурдсан бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна. Үүнд:

 • Өгүүллийн нэр (Title)
 • Судлаачийн нэр, хаяг, байгууллагын мэдээлэл
 • Хураангуй (Abstract)
 • Удиртгал (Introduction)
 • Арга зүй (Methodology)
 • Үр дүн (Results)
 • Дүгнэлт ба хэлэлцүүлэг (Discussion)
 • Ашигласан ном, хэвлэл (References)
 • Судлаачийн нэр, хаяг, байгууллагын мэдээллийн хэсэгт судлаачийн овог, нэр, цахим хаяг, байгууллагыг  бичсэн байна. Цол, зэрэг, шагналыг бичихгүй.
 • Хураангуйд асуудал, таамаглал, арга зүй, үр дүн, дүгнэлтийг багтаан бичнэ. Түлхүүр үгийг ялгасан байна.
 • Удиртгал хэсэгт сэдвийг сонгох үндэслэл, судлах хэрэгцээ шаардлага, асуудал, таамаглалыг багтаасан эхлэл, өрнөл, төгсгөлтэй бичвэрээр илэрхийлсэн байна. Сэдвийн судлагдсан байдлыг энэ хэсэгт багтаан ишлэл, зүүлттэйгээр бичнэ.
 • Аргазүй нь судалгааны арга, аргачлал, үйл ажиллагаа, алхам, процедур, өгөгдөл цуглуулсан аргыг багтаан илэрхийлсэн байна.
 • Судалгаанаас гарах үр дүнг тоон болон чанарын шинжилгээний аргууд хэрэглэн нотолж баримтжуулсан байх ба судлаачийн хувийн үзэл бодлоос ангид байна.
 • Дүгнэлт ба хэлэлцүүлэг нь судалгааны үр дүнд суурилсан, түүнээс мөрдсөн утга, санааны илэрхийлэл байна. Энэ хэсэгт судалгааны үр дүн, дүгнэлтийн онолын болон практик ач холбогдлыг дурдаж болно. Хэлэлцүүлэг нь судалгааны үр дүнгийн хамрах хүрээ, хилзааг, хязгаарыг тогтоосон үндэслэл бүхий эргэцүүлэл тулт үүнийг учир шалтгаан үндэслэлтэйгээр илэрхийлсэн байвал зохино.

– Захын зай/ Margin/: Бүх талын захын зай (дээд, доод, зүүн, баруун) тус бүр нэг (1) инч

– Фонтын хэмжээ ба төрөл / Font Size and Type/: Текстийг фонт 12 PT, Times New Roman, А4

– Зай / Spacing/: Хавсралт, зүүлт тайлбар, хүснэгт, зураг зэрэг бүх баримт бичгийн хувьд давхар зай авна.

– Текстийг тэгшлэх болон догол гаргах /Text Alignment and Indentation/: Зүүн болон баруун хязгаарыг жигд тэгшлэх ёстой.

– Товч гарчиг /Running Head and Short Title/: Өгүүллийн хуудас бүрийн дээд хэсэгт харагдах гарчиг богино байдаг. Богино гарчиг нь өгүүллийн нэрний хоёр гурван үгийн гаргалгаа байна. Тийм учраас өгүүллийн нэрийг богино нэрээр нь андуурч болохгүй. Богино гарчгийг бүх хуудасны зүүн дээд хэсэгт бичдэг. Богино гарчигт тухайн зохиогчийн удирдагч багш, дээд сургууль, коллежийн тухай мэдээлэл шаардлагагүй. Богино гарчигт цэг тэмдэг, хоорондын зай, үг 50 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх ёстой.

– Идэвхтэй дуу хоолой /Active Voice/: Уламжлал ёсоор, APA бичвэрийн стандарт нь эзэн биегүй хэлбэрээр бичиж байхыг шаарддаг. Энэ нь “би”, “бид”, “та нарын” гэх мэт төлөөний үг ашиглах ёсгүй байлаа. Харин одоо өөрчлөгдсөн. Ихэнх стандартууд идэвхтэй дуу хоолойг шаарддаг болсон. Үүний нэг жишээ нь “судалгааны дагуу”, “Бидний судалгаагаар” гэх мэт бичвэрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ арга нь тухайн судлаачын өгүүлэл аль болох идэвхтэй байх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм.

– Хуудасны дэс дараалал ба дугаарлалт /Order of Pages and Pagination/: Хуудасны дараалал энэ форматын дагуу байна: Нүүр хуудас> Хураангуй> Гол хэсэг> Ашигласан материал> Хавсралтууд> Ишлэл татсан> Хүснэгт> Зураг.

Хуудасны тоо хуудас бүрийн эхний мөрөнд баруун булангаас нэг инч зайтай байх ёстой. Нүүр хуудас нь page-1 болох юм.

Нүүр хуудас / Title Page/

Нүүр хуудсанд өгүүллийн нэр, зохиогчийн нэр (хамтран зохиогч гэх мэт), байгууллагын харьяалал зэргийг агуулсан байх ёстой. Байгууллагын харьяарал байхгүй тохиолдолд зүгээр л өөрийн улс, хотыг бичиж болно. Дээр дурьдсанчлан, Нүүр хуудас page-1 болох юм. Нүүр хуудасны мөр хоорондын зай “2” байхыг анхааруулж байна.

Зохиогчийн тухай мэдээлэлд туслалцаа авах, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, талархал илэрхийлэх, захидал хүлээн авах шуудангийн хаяг зэргийг бичиж болно.

Хураангуй /Abstract/

Таны судалгааны ажлын бүхэллэг хэсгийн хамгийн гол, хураангуй товчлол юм. Хураангуйг 150-250 үгэнд багтаан бичнэ. Хураангуй нь шинэ хуудас page-2-оос эхэлнэ. Таны хураангуй доторх бүх тоо үсгээр бус тоогоор бичигдэх ёстой. Хураангуйг англи хэлээр бичнэ.

Хураангуйг хэрхэн бичих:

– Судалгааны агуулгыг дурьдах

– Зорилго, арга, хамрах хүрээг оруулах \дүгнэлт, зөвлөмж, үр дүн биш\

– Маш богино хэмжээний

– Уншигчдад сэдвийн агуулгыг танилцуулах, уншаад судалгааны үр дүнг ойлгохоор байх

– Шинэ мэдээлэл өгөхгүй байх харин тайланд энгийн дүгнэлт өгөх

– Уншигчдад ойлгомжтой байлгах

Хураангуйг бичих алхам: Хураангуйг бичихдээ дараах 4 алхмыг мөрдөх хэрэгтэй.

 1. Тайлангийн хураангуйгаа дахин сайн унш. Ялангуяа зорилго, арга, барил, үр дүн, дүгнэлтийг сайн харах.
 2. Тайлангаа уншиж дууссаны дараа ноорог бичих. Бичихдээ 1-р алхамыг мөрдөх. Тайлангаасаа түлхүүр өгүүлбэр хуулахгүй байх. Та нэг юмуу түүнээс олон мэдээллийг сонгож авна. Дүгнэлтэндээ шинэ мэдээлэл оруулахгүй.
 3. Ноорогоо хянан засварлахдаа

– Хоорондоо холбоотой мэдээллийг дэс дараалалд оруулах

– Хэт их мэдээллийг багасгах

– Чухал мэдээллүүдийг нэмэх

– Нэг үгийг олон давтахгүй байх

– Дүрэм болон механик алдааг засах

 1. Эцсийн ноорогоо анхааралтай уншиж алдааг дахин засах

Гол хэсэг /Body/

Таны судалгааны ажлын гол хэсэг шинэ хуудас Page 3-аас эхэлнэ. Текстийг догол мөртэй бичих ёстой ба догол мөр авахдаа зүүн талаас 5-7 зай авна. Мөн мөрийн төгсгөлд үгийг зураастай бичихээс зайлсхий.

Ишлэл ба Ашигласан материал /Text Citation and References/

Өгүүлэлд иш татах нь оюуны хулгайд өртөхгүй байх чухал арга юм. Ишлэл авсан эх сурвалж материалыг баримтжуулах үед эх сурвалжийн зохиогчийн нэр, огноо, өгүүлэлийн нэр зэрэг нь хүчин төгөлдөр байх хэрэгтэй. Гол зарчим нь бусад бүх утга санаа, үг, үнэн зөв, албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой гэсэн үг юм.

Ашигласан материал хэсэгт та өмнө нь өөрийн судалгааны баримт бичигт иш татсан байсан бүх эх сурвалжийг жагсаан бичнэ. Хэрэв мэдээллийг интернэтээр цуглуулсан бол эх материал, хэвлэн нийтлэх эрх, нэр, эх сурвалж, материалын он, түүнчлэн цахим хайлт бүхий мэдээллийг оруулна.

Ашигласан материалын жагсаалт хийх

Таны ашигласан хэвлэлийн жагсаалт өгүүллийн төгсгөлд байх ёстой. Энэ нь та өгүүлэлд ямар нэг эх сурвалжаас иш татаж авсанаа бичсэнээр уншигчийг шаардлагатай мэдээллээр хангана. Ашигласан хэвлэлийн жагсаалтад ишлэлийн эх үүсвэр байх ёстой. Жагсаалтанд байгаа хэвлэл бүр чиний бичвэрт иш татагдсан байх ёстой.

Таны бичсэн өгүүллийн ашигласан хэвлэлийн жагсаалт тусдаа шинэ хуудсанаас эхлэх ёстой. Энэ хуудсыг хуудасны дээд талд голлуулан “Ном зүй” гэж хаяглах хэрэгтэй.

Үндсэн дүрэм

– Бүх мөр нь зүүн гар талаас нэг хагас инч догол гаргасан байх.

– Долоон зохиогчтой бол бүх зохиогчийн нэр болон овгийн эхний үсэг, ажил, дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг бичнэ. Долоогоос олон зохиогчтой бол эхний зургаан зохиогчийг бичээд зураас болон олон цэг тавина. Зураасны дараа сүүлчийн зохиогчийн нэр болон ажлын нэрийг бичдэг.

– Ашигласан хэвлэлийн жагсаалтыг анхны зохиогчийн нэрээр цагаан толгойн дарааллаар бичнэ.

– Нэг зохиолчийн өгүүллүүдээс олон удаа иш татсан бол хамгийн эртнээс нь эхлээд он цагийн дарааллаар бичнэ.

– Сэтгүүлийн нэрийг бүтнээр нь бичнэ.

– Сэтгүүлийн нэрийг том үсгээр эхлэн цэг таслал хэрэглэн бичдэг.

– Ишлэл хийсэн номнууд, бүлгүүд, өгүүллүүд болон электрон хуудсуудын нэр болон дэд гарчгийн зөвхөн эхний үгийн эхний үсгийг том үсгээр эхэлнэ. Эхний үгийн дараа тодорхойлох цэг тавин зураас татаж гарчгийн оноосон нэрийг бичдэг.

– Ном ба сэтгүүлээс урт ажил авсан бол нэрийг бичмэл үсгээр ялгаж өгнө.

– Сэтгүүлийн өгүүлэл ба эссэнээс богино ажил авсан бол бичмэлээр бичихгүй доогуур нь зурдаг.

Нэг зохиогчтой

Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг, он. номны нэр, хуудас

– Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development.Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Хоёр зохиогчтой

Зохиогчидын нэр, он. Өгүүллийн сэдэв. Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, хуудасны дугаар

– Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Гурваас долоон зохиогчтой

Зохиогчийн нэрсийн жагсаалт ба нэрсийн эхний үсгүүд; сүүлчийн зохиогчийн нэрний урд хашилт буюу &тэмдгийг тавина.

– Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Долоогоос олон зохиогчтой

Зохиогчийн нэрс ба эхний үсгийн жагсаалтууд цэг таслалаар тусгаарлагдан бичигдэнэ. Зургадугаар зохиогчийн нэрний дараа олон цэг авч (ө.х …) үүний дараа хамгийн сүүлийн зохиогчийн нэрийг бичнэ. Энд зохиогч нь долоогоос олон байх ёстой.

– Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335.

Зохиогчийн байгууллага

– American Psychological Association. (2003).

Үл мэдэгдэх зохиогч

– Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Нэг зохиогчийн хоёроос дээш ажил

Нэг зохиогчийн 2-оос дээш ажил байвал он цагийн дарааллын хамгийн эхнийхээс нь эхлэн бичнэ.

– Berndt, T. J. (1981).

– Berndt, T. J. (1999).

Нэг зохиогчийн 2 ажлын 1 нь нэг зохиогчтой, нөгөө нь хамтарсан зохиогчтой бол эхлээд нэг зохиогчтойг нь бичнэ.

– Berndt, T. J. (1999). Friends’ influence on students’ adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.

– Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends’ influence on adolescents’ adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Ашигласан номын жагсаалтанд байгаа 2 ажлын анхны зохиогч нь өөр хоёр ба гурван зохиогчтой хамтарсан бол хоёр ба гуравдугаар зохиогчийн нэрний цагаан толгойн дарааллаар бичнэ.

– Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654.

– Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43.

Нэг зохиогчийн нэг жилийн хоёр өөр ажил

Хэрэв ашигласан хэвлэлийн жагсаалтанд нэг зохиогчийн нэг жилийн 2 өөр ажлаас иш татсан бол бүлгийн болон өгүүллийн гарчгийн цагаан толгойн дарааллаар эсвэл оны ард а, b гэсэн үсгээр дагавар залган бичдэг.

– Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

– Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Удиртгал, Өмнөх үг, Оршил, Дүгнэлт

Ердийн номны мэдээллээс номны бүлгийн удиртгал, өмнөх үг, оршил дүгнэлтээс иш татсан бол

– Funk, R., &Kolln, M. (1998). Introduction. In E. W. Ludlow (Ed.),Understanding English grammar (pp. 1-2). Needham, MA: Allyn and Bacon.

Үндсэн хэлбэр

– Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article.Title of Periodical, volume number(issue number), pages. http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Боть болон сэтгүүлийн өгүүллийн хуудас дугаарлах

Сэтгүүлийн дугаарын өгүүлэлээс иш татсан авсан бол сэтгүүлийн нэрний ард дугаар, эхлэх болон төгсөх хуудсыг бичиж өгнө.

– Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Сэтгүүлийн өгүүллийн хуудас дугаарлах асуудал

– Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Сэтгүүлийн дугаар

– Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today’s schools. Time, 135, 28-31.

Нэг сонин дээр гарсан зүйл

Бусад тогтмол хэвлэл ашигласан бол өөрөөр хэлбэл сонингийн нэг нүүр бол В2, олон нүүр бол В2, В4 эсвэл С1, С3-С4 гэж бичнэ

– Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A.

Редакторын захидал

– Moller, G. (2002, August). Ripples versus rumbles [Letter to the editor]. Scientific American, 287(2), 12.

Хэлэлцүүлэг

– Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control, by R. A. Wicklund& M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Ном үндсэн формат

– Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher.

– Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Хянан тохиолдуулсан ном

– Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.).(1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Зохиогч ба хянан тохиолдуулсан зохиогч

– Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor.

Орчуулга

– Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities.(F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814)

Анхныхаасаа бусад хэвлэл

– Helfer, M. E., Kempe, R. S., &Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Хянан тхиолдуулсан номны бүлэг эсвэл өгүүллэг

– Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication).Title of chapter. In A. A. Editor & B. B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.

– O’Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer.

Олон боть ажил

– Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York, NY: Scribner’s.

Ашигласан хэвлэлийн жагсаалт: Бусалд эх сурвалж

Нэвтэрхий толь дотор буй оруулгууд

– Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica.

Хэлэлцсэн ажлын хоёр дахь эх үүсвэр

Ажлын эх үүсвэр хэлэлцсэн жагсаалт:

– Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.

Тайлбар: Та анхны ажлыг уншаагүй ч ишлэсэнээс иш татах

In Seidenberg and McClelland’s study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993),

Диссертацийн хураангуй

– Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts International, 62, 7741A.

Диссертацийн хэвлэмэл

– Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation).Retrieved from Name of database. (Accession or Order Number)

Хэвлэгдээгүй диссертаци

– Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral dissertation).Name of Institution, Location.

Засгийн газрын баримт бичиг

– National Institute of Mental Health.(1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Хувийн хэвшлийн байгууллагын тайлан

– American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author.

Бага хурлын үйл ажиллагаа

– Schnase, J. L., &Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL ’95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Ашигласан хэвлэлийн жагсаалт: Цахим эх үүсвэр

Онлайн тогтмол хэвлэлийн өгүүлэл

Онлайн өгүүллийн хэвлэсэн өгүүлэлийн удирдамжийг ашиглана. Хаалтанд онлайн өгүүллийн хаягийг оруулж өгнө.

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article.Title of Online Periodical, volume number(issue number if available). Retrieved from
http://www.someaddress.com/full/url/

– Bernstein, M. (2002).10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Онлайн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл

Онлайн тогтмол хэвлэлийн DOI дугаар

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.Title of Journal, volume number, page range.doi:0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000

– Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161

– Wooldridge, M.B., &Shapka, J. (2012).Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005

DOI дугааргүй онлайн тогтмол хэвлэл

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.Title of Journal, volume number. Retrieved from http://www.journalhomepage.com/full/url/

– Kenneth, I. A. (2000).A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. Retrieved from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html

Мэдээллийн сан

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.Title of Journal, volume number, page range. Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

– Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002).A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3), 120-125. Retrieved from
http://www.articlehomepage.com/full/url/

Хураангуй

– Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?: Two prison case studies [Abstract]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58.

– Hendricks, J., Applebaum, R., & Kunkel, S. (2010). A world apart? Bridging the gap between theory and applied social gerontology.Gerontologist, 50(3), 284-293. Abstract retrieved from Abstracts in Social Gerontology database. (Accession No. 50360869)

Сонингийн дугаар

– Author, A. A. (Year, Month Day).Title of article. Title of Newspaper. Retrieved from
http://www.someaddress.com/full/url/

– Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from http://well.blogs.nytimes.com

Электрон ном

– De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved from http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html

– Davis, J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest. Available from http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0

Kindle ном

– Stoker, B. (1897). Dracula [Kindle DX version]. Retrieved from Amazon.com

Вэб баримт бичиг буюу онлайн номны бүлэг

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.In Title of book or larger document (chapter or section number). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/

– Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. InApache HTTP Server version 1.3 documentation (Apache modules). Retrieved from http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html

– Peckinpaugh, J. (2003). Change in the Nineties. In J. S. Bough and G. B. DuBois (Eds.), A century of growth in America. Retrieved from GoldStar database.

Тайлбар: Нэг бүлэг, хэсгийн дугаар ашиглан, шууд бүлэг хэсэгт биш, вэб хуудасны нүүр хуудас руу холбодог URL өгөх.

Онлайн номны сэтгэгдэл

– Zacharek, S. (2008, April 27). Natural women [Review of the book Girls like us]. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2008/04/27/books/review/Zachareck
-t.html?pagewanted=2

– Castle, G. (2007). New millennial Joyce [Review of the books Twenty-first Joyce, Joyce’s critics: Transitions in reading and culture, and Joyce’s messianism: Dante, negative existence, and the messianic self]Modern Fiction Studies, 50(1), 163-173. Available from Project MUSE Web site: http://muse.jhu.edu/journals/modern_fiction_studies/toc/mfs52.1.html

Диссертацийн мэдээллийн сан

– Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson’s disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214)

Онлайн үгийн сангууд болон толь бичиг

– Feminism.(n.d.).In Encyclopædia Britannica online. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism

Онлайн номын жагсаалт болон хураангуйлсан номын жагсаалт

– Jürgens, R. (2005). HIV/AIDS and HCV in Prisons: A Select Annotated Bibliography. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/alt_formats/hpb-dgps/pdf/intactiv/hiv-vih-aids-sida-prison-carceral_e.pdf

Мэдээллийн олонлог

– United States Department of Housing and Urban Development. (2008).Indiana income limits [Data file]. Retrieved from http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf

Зурган мэдээлэл (e.g. Interactive Maps and Other Graphic Representations of Data)

– Solar Radiation and Climate Experiment.(2007). [Graph illustration the SORCE Spectral Plot May 8, 2008]. Solar Spectral Data Access from the SIM, SOLSTICE, and XPS Instruments. Retrieved from http://lasp.colorado.edu/cgi-bin/ion-p?page=input_data_for_ spectra.ion

Чанарын мэдээлэл болон онлайн ярилцлага

Ярилцлага аудио, хэвлэх хэлбэрээр сэргээх биш бол зөвхөн (гэхдээ лавлах жагсаалтад) текст ярилцлагыг энд иш татаж, текст сар, өдөр, жил хангах. Аудио файл эсвэл хуулга онлайн байгаа бол ([Ярилцлага бичлэгийн бичмэл эх аудио файлыг ярилцлага] гэх мэт) хаалтан дунд зааж, тусламж АНУ-ын загвар ашиглана:

– Butler, C. (Interviewer) & Stevenson, R. (Interviewee).(1999). Oral History 2 [Interview transcript]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm

Онлайн лекцийн тэмдэглэл болон танилцуулах слайд

Онлайн лекц, тэмдэглэл иш татах үед, лекцийн гарчиг (жишээнь PowerPoint слайд, Word баримт бичиг) дараа нь хаалтанд таны файлын хэлбэршилтийг өгөх хэрэгтэй.

– Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF document]. Retrieved from Lecture Notes Online Web site: http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/
index.html

– Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slides]. Retrieved from http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html

Тогтмол бус хэвлэмэл Вэб баримт бичиг болон тайлан

– Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of document. Retrieved from http://Web address

– Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., &Brizee, A. (2010, May 5). General format.Retrieved from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

Компьютерийн програм хангамж / Татаж авсан Програм хангамж

Стандарт албан програм (жишээ нь: Word, Excel), эсвэл програмчлалын хэл иш татаж болохгүй. Зөвхөн мэргэжлийн программ хангамжаас иш татах

– Ludwig, T. (2002).PsychInquiry [computer software]. New York: Worth.

Энэ нь програм хангамжийн байгаа программ хангамжийн хувилбарыг, жил өгөх ёстой вэ сайтаас татан байдаг.

– Hayes, B., Tesar, B., &Zuraw, K. (2003).OTSoft: Optimality Theory Software (Version 2.1) [Software]. Available from http://www.linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft/

Майл

– E-mails are not included in the list of references, though you parenthetically cite them in your main text: (E. Robbins, personal communication, January 4, 2001).

Онлайн форум хэлэлцүүлэг

Include the title of the message, and the URL of the newsgroup or discussion board. Please note that titles for items in online communities (e.g. blogs, newsgroups, forums) are not italicized. If the author’s name is not available, provide the screen name. Place identifiers like post or message numbers, if available, in brackets. If available, provide the URL where the message is archived (e.g. “Message posted to…, archived at…”).

– Frook, B. D. (1999, July 23). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msg 25]. Message posted to http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html

Влог \веб блог\

Include the title of the message and the URL. Please note that titles for items in online communities (e.g. blogs, newsgroups, forums) are not italicized. If the author’s name is not available, provide the screen name.

– J Dean. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? [Web log comment]. Retrieved from http://www.spring.org.uk/the1sttransport

– Psychology Video Blog #3 [Video file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M

Вики

Please note that the APA Style Guide to Electronic References warns writers that wikis (like Wikipedia, for example) are collaborative projects that cannot guarantee the verifiability or expertise of their entries.

– OLPC Peru/Arahuay.(n.d.). Retrieved April 29, 2011 from the OLPC Wiki: http://wiki.laptop. org/go/OLPC_Peru/Arahuay

Аудио файл

For all podcasts, provide as much information as possible; not all of the following information will be available. Possible addition identifiers may include Producer, Director, etc.

– Bell, T., & Phillips, T. (2008, May 6). A solar flare. Science @ NASA Podcast. Podcast retrieved from http://science.nasa.gov/podcast.htm

Видьео файл

For all podcasts, provide as much information as possible; not all of the following information will be available. Possible addition identifiers may include Producer, Director, etc.

– Scott, D. (Producer). (2007, January 5). The community college classroom [Episode 7]. Adventures in Education. Podcast retrieved from http://www.adveeducation.com

For more help with citing electronic sources, please use these links:

– Documenting Electronic Sources

– APA style web site’s coverage of electronic references

– APA Frequently Asked Questions

Ашигласанхэвлэлийнжагсаалт: Бусад хэвлэгдээгүй эхсурвалж

Ярилцлага, И-мэйл хаяг болон бусад хувийн харилцаа холбоо

(E. Robbins, personal communication, January 4, 2001).

– A. P. Smith also claimed that many of her students had difficulties with APA style (personal communication, November 3, 2002).

Кино зураг

Ашигласан хэвлэлийн жагсаалт хийх үндсэн хэлбэр:

– Producer, P. P. (Producer), & Director, D. D. (Director). (Date of publication). Title of motion picture [Motion picture]. Country of origin: Studio or distributor.

Олон улсын болон үндэсний боломжийг харуулсан Кино зураг, дүрс бичлэгийн хуурцаг

– Smith, J. D. (Producer), &Smithee, A. F. (Director). (2001). Really big disaster movie [Motion picture]. United States: Paramount Pictures.

Хязгаарлагдмал нөөц бүхий Кино зураг, дүрс бичлэгийн хуурцаг

– Harris, M. (Producer), & Turley, M. J. (Director). (2002). Writing labs: A history [Motion picture]. (Available from Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907)

Телевизийн нэвтрүүлэг ба цувралын хэсэг

– Writer, W. W. (Writer), & Director, D. D. (Director). (Date of broadcast or copyright). Title of broadcast [Television broadcast or Television series]. In P. Producer (Producer). City, state of origin: Studio or distributor.

Телевизийн цувралын нэг хэсэг

– Writer, W. W. (Writer), & Director, D. D. (Director). (Date of publication). Title of episode [Television series episode].In P. Producer (Producer), Series title. City, state of origin: Studio or distributor.

– Wendy, S. W. (Writer), & Martian, I. R. (Director). (1986). The rising angel and the falling ape [Television series episode]. In D. Dude (Producer), Creatures and monsters. Los Angeles, CA: Belarus Studios.

Телевизийн нэвтрүүлэг

– Important, I. M. (Producer). (1990, November 1). The nightly news hour[Television broadcast]. New York, NY: Central Broadcasting Service.

Телевизийн цуврал

– Bellisario, D. L. (Producer). (1992). Exciting action show [Television series]. Hollywood, CA: American Broadcasting Company.

Хөгжмийн бичлэг

– Songwriter, W. W. (Date of copyright).Title of song [Recorded by artist if different from song writer].On Title of album [Medium of recording]. Location: Label. (Recording date if different from copyright date).

– Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [Recorded by Elton John]. On Captain fantastic and the brown dirt cowboy [CD]. London, England: Big Pig Music Limited.

Хавсралт /Appendices/

Хэвлэгдээгүй туршилт, цогц төхөөрөмж, идэвхжүүлэгч материал, бусад тайлбарууд зэргийг үзүүлэх бол хавсралтад оруулна.

Зүүлт тайлбар /Footnotes/

Таны текстэнд хөндлөнгийн мэдээллийг оруулах, сануулахад ихэвчлэн хэрэглэгддэг. Үүнийг хуудасны доод хэсэгт, дугаарласан байдлаар бичиж болно.

Хүснэгт болон зураг /Tables and Figures/

Хүснэгт тоон мэдээлэл, шинжилгээний статистик үр дүнг ашигладаг. Тоон мэдээллийн жишээ нь хүн амын өсөлт, нас, давтамж гэх мэт байна. Харин зураг өөр өөр хэлбэрээр илэрхийлэгддэг. Энэ нь график, зураг, хүснэгт, зэргийг тайлбарласан байж болно. Зураг нь ихэвчлэн тодорхой чиг хандлагыг харуулах, эсвэл тогтмол өөрчлөгдөж буй хувьсагчийн хувьд туршилтын үр дүнг ашиглан харьцуулсан байдаг.